Deuce团队设计了大胆的环境图形,清楚地向周围的游客展示复杂且有特色的超级图形墙、寻路图形和法定标志。基于环境图形的成功,该工作室正在该国其他电影院推广。
春田市Event Cinemas 影院环境图形设计©Deuce Design
春田市Event Cinemas 影院环境图形设计©Deuce Design
春田市Event Cinemas 影院环境图形设计©Deuce Design
春田市Event Cinemas 影院环境图形设计©Deuce Design
春田市Event Cinemas 影院环境图形设计©Deuce Design
春田市Event Cinemas 影院环境图形设计©Deuce Design
春田市Event Cinemas 影院环境图形设计©Deuce Design
春田市Event Cinemas 影院环境图形设计©Deuce Design
春田市Event Cinemas 影院环境图形设计©Deuce Design
春田市Event Cinemas 影院环境图形设计©Deuce Design