Sign Construction : niuma
Photo : Kazutaka Fujimoto
CL : TOKYU LAND CORPORATION.
design : hokkyok
BRANZ FUTAKO-TAMAGAWA TERRACE,标识设计,导视设计© hokkyok
BRANZ FUTAKO-TAMAGAWA TERRACE,标识设计,导视设计© hokkyok
BRANZ FUTAKO-TAMAGAWA TERRACE,标识设计,导视设计© hokkyok
BRANZ FUTAKO-TAMAGAWA TERRACE,标识设计,导视设计© hokkyok
BRANZ FUTAKO-TAMAGAWA TERRACE,标识设计,导视设计© hokkyok
BRANZ FUTAKO-TAMAGAWA TERRACE,标识设计,导视设计© hokkyok
BRANZ FUTAKO-TAMAGAWA TERRACE,标识设计,导视设计© hokkyok
BRANZ FUTAKO-TAMAGAWA TERRACE,标识设计,导视设计© hokkyok
BRANZ FUTAKO-TAMAGAWA TERRACE,标识设计,导视设计© hokkyok
BRANZ FUTAKO-TAMAGAWA TERRACE,标识设计,导视设计© hokkyok
BRANZ FUTAKO-TAMAGAWA TERRACE,标识设计,导视设计© hokkyok
BRANZ FUTAKO-TAMAGAWA TERRACE,标识设计,导视设计© hokkyok
BRANZ FUTAKO-TAMAGAWA TERRACE,标识设计,导视设计© hokkyok
BRANZ FUTAKO-TAMAGAWA TERRACE,标识设计,导视设计© hokkyok
BRANZ FUTAKO-TAMAGAWA TERRACE,标识设计,导视设计© hokkyok