2019 Kanagawa
Photo : Tomooki Kengaku
CL : ATAMI BAY RESORT KORAKUEN.
DESIGN : HOKKYOK
Aqua Square,标识设计,导视设计 © hokkyok
Aqua Square,标识设计,导视设计 © hokkyok
Aqua Square,标识设计,导视设计 © hokkyok
Aqua Square,标识设计,导视设计 © hokkyok
Aqua Square,标识设计,导视设计 © hokkyok
Aqua Square,标识设计,导视设计 © hokkyok
Aqua Square,标识设计,导视设计 © hokkyok
Aqua Square,标识设计,导视设计 © hokkyok
Aqua Square,标识设计,导视设计 © hokkyok
Aqua Square,标识设计,导视设计 © hokkyok
Aqua Square,标识设计,导视设计 © hokkyok
Aqua Square,标识设计,导视设计 © hokkyok
Aqua Square,标识设计,导视设计 © hokkyok
Aqua Square,标识设计,导视设计 © hokkyok
Aqua Square,标识设计,导视设计 © hokkyok
Aqua Square,标识设计,导视设计 © hokkyok