Giant’s Causeway 是联合园教科组织世界遗产,是北爱尔兰最热门的旅游景点之一,由国家依托基金拥有和管理。Thomas.Matthews公司受托为整个区域的标牌进行规划设计。

Giant’s Causeway游客中心导视系统设计 © Thomas.Matthews Giant’s Causeway游客中心导视系统设计 © Thomas.Matthews Giant’s Causeway游客中心导视系统设计 © Thomas.Matthews Giant’s Causeway游客中心导视系统设计 © Thomas.Matthews Giant’s Causeway游客中心导视系统设计 © Thomas.Matthews Giant’s Causeway游客中心导视系统设计 © Thomas.Matthews Giant’s Causeway游客中心导视系统设计 © Thomas.Matthews Giant’s Causeway游客中心导视系统设计 © Thomas.Matthews Giant’s Causeway游客中心导视系统设计 © Thomas.Matthews