Causeway酒店有最传统的爱尔兰热情、美食和舒适的环境招待酒店的客人,这座建筑也拥有优久的历史。Thomas.Matthews团队在2015年为它们设计的酒店标志和视觉身份系统,以及酒店的环境指示系统设计。

Causeway酒店导视系统设计 © Thomas.Matthews Causeway酒店导视系统设计 © Thomas.Matthews Causeway酒店导视系统设计 © Thomas.Matthews Causeway酒店导视系统设计 © Thomas.Matthews Causeway酒店导视系统设计 © Thomas.Matthews Causeway酒店导视系统设计 © Thomas.Matthews Causeway酒店导视系统设计 © Thomas.Matthews Causeway酒店导视系统设计 © Thomas.Matthews Causeway酒店导视系统设计 © Thomas.Matthews Causeway酒店导视系统设计 © Thomas.Matthews Causeway酒店导视系统设计 © Thomas.Matthews Causeway酒店导视系统设计 © Thomas.Matthews Causeway酒店导视系统设计 © Thomas.Matthews Causeway酒店导视系统设计 © Thomas.Matthews Causeway酒店导视系统设计 © Thomas.Matthews Causeway酒店导视系统设计 © Thomas.Matthews Causeway酒店导视系统设计 © Thomas.Matthews Causeway酒店导视系统设计 © Thomas.Matthews Causeway酒店导视系统设计 © Thomas.Matthews Causeway酒店导视系统设计 © Thomas.Matthews

发表回复

您的电子邮箱地址不会被公开。 必填项已用*标注